Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Bitstore
Zuidstraat 54
8800 Roeselare
BTW BE 0866.960.957

ARTIKEL 2 – ORDERBEVESTIGING

2.1. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden die op de bestelbon en/of de facturen zijn opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering.

De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

2.2. Annulatie kan en is kosteloos gedurende de eerste 14 dagen na factuurdatum.

In geval van annulering na deze 14 dagen is de klant een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Annulatie is slechts mogelijk tot 31 dagen na factuurdatum.

2.3. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 10 kalenderdagen.

ARTIKEL 3 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

3.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 4 – PRIJS

4.1. Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds inclusief BTW tenzij anders aangegeven. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

4.2. Eventuele bijkomende prestaties zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL 5 – LEVERINGSTERMIJNEN

5.1 De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

5.2 Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Ondertussen draagt de koper het risico.

5.3 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – CONTROLE EN WAARBORG

6.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de vijf dagen na kennisname door de klant van het beweerde defect / euvel. De verkoper geeft garantie gedurende 24 maanden na aankoop op het toestel.

6.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

6.3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien het verzoek tot waarborg binnen de 5 dagen nadat de koper het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken wordt ingediend bij aangetekend schrijven. Een eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen nooit overschrijden.

6.4. Onze waarborg kan niet worden ingeroepen:

– ingeval van valschade en / of waterschade;

– ingeval van verkeerd gebruik van het product;

– ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper – leverancier;

– ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;

– ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;

– ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper (medecontractant) of zijn aangestelden.

– ingeval het vergeten van wachtwoorden van Apple ID of toegangscodes.

6.5. Onze waarborg beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar onze firma en nadien terugbezorgen bij de medecontractant en zonder dat de medecontractant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.6. Voor de door ons verstrekte commerciële informatie zijn we enkel aansprakelijk ingeval van grove fout of opzettelijke fout.

6.7. Toestellen die worden binnengebracht voor garantie, dienen steeds vergezeld te zijn van het aankoopbewijs en het serienummer (IMEI).

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING

7.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de koper op het ogenblik van de levering.

ARTIKEL 8 – BETALING

8.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar bij ontvangst van de goederen.

8.2. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd die met 2% de discontovoet van de Nationale Bank van België, overtreft.

8.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

8.4. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 7.3 verschuldigd.

8.5. Onverminderd hetgeen hoger bepaald is moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de  8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID

10.1. De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

10.2. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

ARTIKEL 11 – GESCHILLENREGELING

11.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van de zetel  van de verkoper bevoegd.